รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับข้อเสนอโครงการ


        

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ท่านใดสนใจหรือมีความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms 
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวศุภสรา โยธาดี หมายเลขโทรศัพท์ 08 6656 0680 ผู้ประสานงาน





ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu