ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพันธกิจคือ ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวสารล่าสุดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-941915 โทรสาร 053-941915 E-mail: materialcmu@gmail.com Produced byCopyright 2010 Materials Science Research Center, MSRC All rights reserved.