Materials Science Research Center : MSRC, Faculty of Science, Chiang Mai University

 

Vision
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

Target
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลา 3 ปี

 

Mission
1. ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดทำฐานข้อมูลการวิจัย และ แนะนำความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยแบบบูรณาการ
3. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และ เครือข่ายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวมปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาเป็นโจทย์วิจัย รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ประสานงานการบริการวิชาการและจัดฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป้าหมาย
5. เสนอแนะและประสานงานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

 
Contact Us
Materials Science Research Center : MSRC, Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep Amphur Muang, Chiang Mai 50200
Phone. +6653-941915
โทรสาร. +6653-941915
Facebook: msrc.scicmu