ประกาศ แนวปฏิบัติ

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify) และ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)

1) แนวปฏิบัติการสอบ Qualify และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Final) Download

2) เอกสารแนบ 1 แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ Download

3) เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ Download

4) เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download

5) เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download

6) เอกสารแนบ 5 แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download

การสอบดุษฎีนิพนธ์

1) แนวปฏิบัติการสอบปริญญานิพนธ์ Download

2) เอกสารแนบ 1 แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ Download

3) เอกสารแนบ 2 แบบเสนอขอสอบ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu