โลโก้ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

โลโก้ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

1. MSRC Logo (JPG File) 

2. MSRC Logo (PNG File

3. MSRC Logo (AI File)

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu