โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) 2565

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ COE65

1. แนวปฏิบัติ COE 65 (MSRC) Link Download 

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ CoE65 ผลิตผลงานทางวิชาการ Link Download 

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ CoE65 มุ่งเป้า TRL Link Download 

4. แนวทางการใช้เงิน CoE65 (ภาพรวม) Link Download 

5. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการ COE 65 Link Download 

6. Key phrases Link Download 

7. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง Link Download 

8. เกณฑ์ค่าอาหาร อาหารว่างเลี้ยงรับรอง Link Download 

9. แบบฟอร์มการเบิกค่าล่วงเวลา OT Link Download 

10. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก  Link Download  

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu