โครงสร้างการดำเนินงาน : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพันธกิจคือประสานงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการดำเนินงานดังนี้คือ

 

                          คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา กรรมการ
รองหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ
   

วาระหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ                          มีนาคม 2553 – เมษายน 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม เมษายน 2555 – มีนาคม 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม เมษายน 2560 – มีนาคม 2564 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม มีนาคม 2564 –  ปัจจุบัน