โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ปี 63

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ COE63 (ผลิตผลงานวิชาการ)

1. แนวปฏิบัติ COE63(MSRC) Link Download 

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ COE63 Link Download 

3. แนวทางการใช้เงิน CoE63 Link Download 

4. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ COE 63 Link Download 

5. แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุผ่านศูนย์ฯ (1) Link Download 

 

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ COE63 (มุ่งเป้า)

1. ประกาศผลการการจัดสรรงบมุ่งเป้า TRL CoE63 Link Download 

2. แนวปฏิบัติ COE 63 (MSRC) Link Download 

3. แนวทางการใช้เงิน CoE63 Link Download 

4. ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า COE63 มุ่งเป้า Link Download 

5. ฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ COE63 มุ่งเป้า Link Download 

6. แบบฟอร์มรายงานการเงิน มุ่งเป้า 63 Link Download 

7. แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุผ่านศูนย์ฯ Link Download 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu