รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสหกรรม ประจำปี 2563


        

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ "ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสหกรรม"

เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน 

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. (คุณจิราภรณ์) หมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3611 

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th หัวข้อทุนศึกษา/อบรม >ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษารายการเอกสาร Download
1 รายการเอกสาร Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu