รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Advanced Materials for Printed Electronics and Sensors (ICAMPS 2020)


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Advanced Materials for Printed Electronics and Sensors (iCAMPS 2020) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ โครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และได้ทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ในระดับสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

การประชุมประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก ที่ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยด้านวัสดุ ดังนี้
A : Gas sensors and Biosensors for Sustainable Life
B : Printed Electronics and Devices for Sustainable Energy
C : Advanced materials for Biomedical Applications

การประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยภายใต้ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ (CoE CMU-NECTEC) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยากรจากต่างประเทศ ทั้งในเอเซีย ยุโรป เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และไต้หวัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการประชุมทางไกล เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องการเดินทางภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19

นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านการ Peer Review จะได้นำไปตีพิมพ์ในวารสารในระดับสากล ดังนี้ • Chiang Mai Journal of Science • Surface Review and Letters (special issue) • Journal of Materials Science and Applied Energy • iCAMPS2020’s E-Proceedings

 

ประมวลภาพ : https://www.facebook.com/msrc.scicmu

 

VDO : https://www.youtube.com/watch?v=IOXaIhQ_chs

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu