รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia 2020 (IUMRS-ICA 2020)


        

สมาคมวิจัยวัสดุ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia 2020 (IUMRS-ICA 2020) ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน  

การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสหภาพวิจัยด้านวัสดุระหว่างประเทศ (International Union of Materials Research Societies; IUMRS) ประสานงานโดยสมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย (MRS-Thailand) ซึ่งจะมีการจัดหมุนเวียนจัดงานในประเทศกลุ่มสมาชิก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ระหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับสากล นำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาและนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ หรือสามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยน ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review และประชาสัมพันธ์สมาคมวิจัยวัสดุ ในนาม MRS-Thailand ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัสดุของประเทศไทยและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

การประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วย 27 Symposia (10 หัวข้อหลัก) ที่ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยด้านวัสดุทั้งหมด อีกทั้งยังได้จัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมไปถึงการเข้าร่วม Academic workshops นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านการ Peer Review จะได้นำไปตีพิมพ์ในวารสารในระดับสากล อาทิ
• IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus indexed)
• IUMRS-ICA2020’s E-Proceeding
• International Journal of Minerals Metallurgy and Materials (ISI, IF = 1.713)
ฯลฯ 

ประมวลภาพเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/Iumrs-ica2020-Chiangmai-Thailand-100184055286259

ติดตามรายละเอียดการประชุมที่เว็บไซต์
https://iumrs-ica2020.com

 

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu