รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17


        

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17
"Resilience for Never Normal Era" 
 
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหราราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
หรือรูปแบบ Online Conference (หากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลาย)
 
ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu