รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ


        

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC)" ประจำปีงบประมาณ ..๒๕๖๔

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการร่วมกับ

ภาคเอกชน โดยอุทยานฯ ได้กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๔ 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https:/forms.gle/SEBhka3afTnS1moi9 หรือสแกน QR Code

ที่ปรากฎในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์

หมายเลขโทรศัพท์ ๑๘ ๗๗๐๓ ๖๙๓๕ หรือนางสาวพิตตินันท์ จิณณ์เพชร หมายเลขโทรศัพท์ ๑๘ ๖๓๖๔ ๔๖๔๕ ผู้ประสานงาน

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu