รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. บูรภัทร์  อินทรีย์สังวร
ที่ได้รับได้รับทุนอัจฉริยภาพวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
National Research Council of Thailand (NRCT)

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu