รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย


        

เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย.64)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 64 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1r1FYWtvjonDTR9MqbCazfy6CPBdfrMg9?usp=sharing

2. ให้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไปยังอีเมล : arda.nodecmu@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 16:30 น.)

3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผ่านต้นสังกัด *ส่งมายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 22 มิ.ย 2564 * เพื่อดำเนินการส่งเอกสารไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยต่อไป 

4. เมื่อนักวิจัยได้รับข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับการลงนามจาก สบว. แล้ว ให้นักวิจัยนำเอกสารส่งต่อไปที่ (คุณวริภัทร จีนโน : งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.)

* ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 16:30 น.)*

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณอรนิตย์ เรือนคำ (แวว) โทร. 053-943612

คุณวริภัทร จีนโน (เนย) โทร. 053-944090-2

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu