รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564


        

ประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหาร ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เพื่อแนะนำผู้บริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

(วาระ 28 มี.ค. 2564 - 27 มี.ค. 2568) และแจ้งผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการฯ ตามวาระการประชุม 

โดยมี คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เปิดประชุมในครั้งนี้

ใน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ (ห้อง 2411) ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu