รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความขอบคุณ รองหัวหน้าศูนย์ และ หัวหน้าภาคเคมี ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ขอแสดงความขอบคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่ มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564)


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu