รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ


        

ประกาศ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพื่อยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพรวมทั้งสนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 6 และ ข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการ และ ส่วนงานอื่น พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดให้มี “โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์”
 
เนื่องจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 90 วัน (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) กำหนดหลักเกณฑ์ขอสนับสนุนงบประมาณ ไว้ดังนี้
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ 2562-2564 
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ 
3. งบประมาณที่เสนอขอไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท 
4. เมื่อปิดโครงการจะต้องนำส่งต้นแบบที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ที่ระดับ 1-3
 
ขอให้ส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนพร้อมข้อเสนอโครงการไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ
มายังอีเมล์ materialcmu@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
 
 


รายการเอกสาร Download
1 รายการเอกสาร Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu