รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประชาสัมพันธ์ การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7


        

ประชาสัมพันธ์ การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7
 
สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) จะได้จัด "การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7
 
โดยอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 2-16 สิงหาคม 2564 
และการอบรมภาคปฏิบัติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมดอยหลวง - ดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (รับจำนวนจำกัดเพียง 180 ท่าน) 
 
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://cmu.to/cmubsl2 (เปิดลงทะเลียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

 รายการเอกสาร Download
1 รายการเอกสาร Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu