รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์(GPMS-Virtual Tour)


        

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ (Graduate Program in Materials Science: GPMS) มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tohoku University) ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวัสดุศาสตร์ในรูปแบบทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour) ภายใต้กิจกรรม GPMS – Virtual Tour ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
กิจกรรม GPMS – Virtual Tour เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 
ประกอบด้วย Imperial College London สหราชอาณาจักร, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์, Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Peking University ประเทศจีนซึ่งทางมหาวิทยาลัยโทโฮคุได้ให้เกียรติ ศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยจากทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการในอนาคต
 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  Prof. Katsunari Oikawa ประธานหลักสูตร GPMS และ ศ. ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกล่าวเปิดงาน 
โดยภายในงานมีการบรรยายแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ โดย อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร การแนะนำงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดย รศ. ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ โดย ศ. ดร.อานนท์ ชัยพาณิช ซึ่งมี รศ. ดร.สุภาพ ชูพันธ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 
จากนั้น นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ได้นำเสนอผลงานวิจัย และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโทโฮคุอีก 9 คน และในโอกาสเดียวกันนี้คณาจารย์ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญากับมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ภายใต้ MOU ที่ได้จัดทำร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
 
 
ขอบขอบคุณข้อมูล : เว็บคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu