รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

         ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม (หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)
 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์
 
ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu