รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับดร.จามรี โปธิป้อ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จามรี โปธิป้อ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2564 (Outstanding Awards 2021) 
จากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
 
โดยมี รศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
หมายเหตุ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง 
ผ่านการสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ
มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่างๆของ สวทช. 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน: https://www.nstda.or.th/tgist/

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu