รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และคณะผู้วิจัย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน FF65


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และคณะผู้วิจัย 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ทุนวิจัยประเภทมุ่งเป้า (Target - based Research Fund) 
งบประมาณ 4,500,000 บาท
ศ.ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล และคณะวิจัย
 
ทุนวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส (Senior Research Fund) 
งบประมาณ 4,500,000 บาท
1. รศ.ดร. วินิตา บุณโยดม และคณะวิจัย
2. รศ.ดร. จรูญ จักร์มุณี และคณะวิจัย
3. รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ และคณะวิจัย
 
โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) 
งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท
1. รศ.ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
2. รศ.ดร. สุภาพ ชูพันธ์
3. รศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์
4. รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
5. รศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
6. รศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล
7. รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
8. รศ.ดร. ฐปนีย์ สารครศรี
9. ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10. ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ
11. ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
12. ผศ.ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
13. ผศ.ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu