รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        "การสัมมนาเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจบีซีจี"


        

"การสัมมนาเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจบีซีจี"

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดโครงการ "การสัมมนาเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจบีซีจี ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี ผศ. ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานและสรุปภาพรวมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

โครงการเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงฯ เป็นโคนงการวิจัย National Postdoctoral/postgraduate system โดยมี รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ เป็นหัวหน้าโครงการ และดำเนินการโดยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน บพค. ในปีงบประมาณ 2566-2567 มีเป้าหมายในการสร้าง consortium ด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ และพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน กิจกรรมสัมมนานี้ได้รับเกียรติตัวแทนบริษัทเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จำกัด มาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม และตามด้วยการนำเสนอโดยนักวิจัยภายใต้โครงการ