รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021)


        

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference:
NAC2021) ภายใต้หัวข้อ "30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (STI Driving BCG
Economy for Sustainabiltby) ในรูปแบบออนไลน์
 
ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564  
 
ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประชุมฯ
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac
 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu